โครงการกิจกรรมแนะแนวอาชีพ (Tobiz Career)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
6.1 ทดสอบสมรรถนะของนักศึกษามาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
กลุ่มเป้าหมาย : -
วันจัดกิจกรรม : ไม่ได้ดำเนินการ
สถานที่จัดกิจกรรม : -
6.2 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
กลุ่มเป้าหมาย : -
วันจัดกิจกรรม : ไม่ได้ดำเนินการ
สถานที่จัดกิจกรรม : -
6.3 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ เสวนาแนวทางสร้างอาชีพ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4
วันจัดกิจกรรม : 26 กรกฎาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นผู้ประกอบการ มีเป้าหมายเพื่อแนะแนวสถานประกอบบการสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบการได้มาแนะนำแนวทางการสมัคร การสัมภาษณ์ คุณภาพของพนักงาน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกได้แนวทางการสมัคร การสัมภาษณ์ และมีโอกาสรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษามากยิ่งขึ้น
6.3.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
6.3.3 สรุปผลการประเมิน
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 90.76?
6.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและร้านอาหาร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2
วันจัดกิจกรรม : เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน2566
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานประกอบการณ์
6.4.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและร้านอาหาร มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทำงานธุรกิจโรงแรมในภาคฤดูร้อน ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า นักศึกษาได้แนวทางการประกอบอาชีพและการทำงาน ได้ปรับตัวเข้าสังคม และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และมุมมอง แนวคิด เจตคติที่ดีต่องาน ด้านธุรกิจโรงแรมมากขึ้น
6.4.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
นักศึกษาผ่านการประเมินจากสถานประกอบการ ร้อยละ 80
6.4.3 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาผ่านการประเมินจากสถานประกอบการ ร้อยละ 100
6.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการนำเที่ยว สายการบินและธุรกิจไมซ์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4
วันจัดกิจกรรม : เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน2566
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานประกอบการ
6.5.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการนำเที่ยว สายการบินและธุรกิจไมซ์ มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำงานด้านการนำเที่ยว สายการบินและธุรกิจไมซ์ ในภาคฤดูร้อน ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า นักศึกษาได้แนวทางการประกอบอาชีพและการทำงาน ได้ปรับตัวเข้าสังคม และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และมุมมอง แนวคิด เจตคติที่ดีต่องาน ด้านการนำเที่ยว สายการบินและธุรกิจไมซ์ มากขึ้น
6.5.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
นักศึกษาผ่านการประเมินจากสถานประกอบการ ร้อยละ 80
6.5.3 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาผ่านการประเมินจากสถานประกอบการ ร้อยละ 100

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ได้ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและร้านอาหาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านการนำเที่ยว สายการบินและธุรกิจไมซ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
2 เพื่อชี้แนะแนวการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและหน่วยงาน ได้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและหน่วยงาน ด้านการโรงแรมและร้านอาหาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านการนำเที่ยว สายการบินและธุรกิจไมซ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
3 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ก่อให้เกิด personal well-being รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับคำชี้แนะสำหรับการฝึกประสบการณ์การทำงานและมีโอกาสในการได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น ตลอดจนหลักสูตรมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผ่านการประเมินจากสถานประกอบการ (กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการนำเที่ยว สายการบินและธุรกิจไมซ์ (Internship Tours, Airlines, MICE Business (End of Semester 2))
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (กิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ เสวนาแนวทางสร้างอาชีพ)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (กิจกรรมทดสอบสมรรถนะของนักศึกษามาตรฐานฝีมือแรงงาน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. ผ่านการประเมินจากสถานประกอบการ (กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและร้านอาหาร (Internship Hotels/restaurants (End of Semester 2))
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/03/2566  - 30/09/2566 01/04/2566  - 26/07/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ