โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว นำไปปฏิบัติในสถานประกอบการให้ได้ผลดี ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสารสนเทศและการสื่อสาร กับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต่อไป คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จะได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านได้ให้คำแนะนำและตรวจสอบความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามระเบียบ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่อไป

1 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา โดยจัดกิจกรรมโครงการระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี นักศึกษารหัส 62 (จำนวน 71 คน) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี (เทียบเข้าเรียน) นักศึกษารหัส 64 (จำนวน 25 คน) รวมนักศึกษา จำนวน 96 คน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษาจากอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาการนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 21 มีนาคม 2566โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษารหัส 62 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี (จำนวน 71 คน) และนักศึกษารหัส 64 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (จำนวน 25 คน) รวมนักศึกษา จำนวน 96 คน โดยมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา

3 กิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ ในภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประชุมพิจารณากิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาฯ โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาฯ โดยมีหัวข้อที่จะอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมละ 6 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษารหัส 63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี (จำนวน 135 คน) และนักศึกษารหัส 65 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี (เทียบเข้าเรียน 2 ปี) (จำนวน 88 คน) รวมนักศึกษาจำนวน 223 คน และคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 13 คน รวมทั้งหมด 236 คน
1)กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง ความคาดหวังจากสถานประกอบการในนักศึกษาสหกิจศึกษา ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ บรรยายโดยคุณอรธีรา ฤทธิโพธิ์ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และหัวข้อเรื่อง การจัดทำ Portfolio สำหรับนำเสนอต่อสถานประกอบการ ผู้บรรยายโดยอาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
2)กิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อเรื่อง ปรับลุค ปลุกไฟ มั่นใจสู่โลกการทำงาน วิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ และหัวข้อเรื่อง หัวข้อ เสริมภูมิสร้างทักษะเมื่อเจอปัญหาในที่ทำงาน วิทยากรผู้บรรยายโดย อาจารย์ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

4 กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Ic311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00น. กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษารหัส 63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี (จำนวน 135 คน) และนักศึกษารหัส 65 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี (เทียบเข้าเรียน 2 ปี) (จำนวน 88 คน) รวมนักศึกษาจำนวน 223 คน และคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 13 คน รวมทั้งหมด 236 คน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงที่สุด ก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามระเบียบก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีโอกาสในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 2 ครั้ง รวมถึง คณะฯ ได้เชิญวิทยากร ที่มีประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงกระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษา มีความพร้อมสูงสุดก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้คำแนะนำในการเลือกสถานประกอบ วิธีปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ถูกต้อง การนิเทศสหกิจศึกษา ที่ส่งผลการความสำเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ในอนาคต
2 2. เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมีหัวข้อที่จะอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 4 หัวข้อ คือ 1) เรื่องความคาดหวังจากสถานประกอบการในนักศึกษาสหกิจศึกษา 2) เรื่องการจัดทำ Portfolio สำหรับนำเสนอต่อสถานประกอบการ 3) เรื่องการปรับลุค ปลุกไฟ มั่นใจสู่โลกการทำงาน 4) เรื่องเสริมภูมิสร้างทักษะเมื่อเจอปัญหาในที่ทำงาน นักศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยนักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ ในภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566
3 3. เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษา ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้อธิบายกระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา แนะนำแนวทางในการปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมถึงการเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา และหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น รวมถึงหลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และออกไปประกอบอาชีพตามสายงานที่ได้เรียนรู้มา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1 นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการประเมินการปฏิบัติสหกิจศึกษาจากอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้พบอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (นักศึกษาสหกิจศึกษา 96 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : 2 นักศึกษาสหกิจศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา (นักศึกษาสหกิจศึกษา 96 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : 3 นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับความรู้จากการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (179 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : 4 นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงที่สุด ก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา (179 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2566  - 29/09/2566 01/03/2566  - 30/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ