โครงการวิ่งขึ้นดอยบำเพ็ญประโยชน์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่โครงการวิ่งขึ้นดอยบำเพ็ญประโยชน์ ได้มีการทำกิจกรรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 281 คน ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 200 คน อีกทั้งมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน อยู่ที่ 4.04 คะแนน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,500 บาท
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ นักศึกษาฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ
2 เพื่อให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์
3 เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม นักศึกษามีความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
4 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม นักศึกษาตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. นักศึกษารู้และเข้าใจในการทำงานหมู่คณะ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ที่เหนียวแน่นขึ้น 3. ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม (ระดับ 3.5)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/02/2566  - 28/02/2566 25/02/2566  - 25/02/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ