โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการนี้เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความรู้ ความเข้าใจ ความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ในหัวข้อต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. หัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา"
ณ ห้อง ศร 301 วิทยากรคือ นายณัฐดนัย ยงไสว นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์

2. วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. หัวข้อ "บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม" (ภาคเช้า) และ "ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา" (ภาคบ่าย) เวลา 13.00 - 16.00 น.
โดยจัดรูปแบบ Onsite ณ ห้อง ศร 301 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี วิทยากรคือ อาจารย์ ดร.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมที่ 1 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 267 คน โดยได้มีการจัดทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาทำภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ มีนักศึกษาทำแบบทดสอบจำนวน 196 คน จากการให้นักศึกษาทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ พบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 70 สามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องเป็นคะแนนเฉลี่ย 79.6 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในหัวข้อการอบรม ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิจกรรมที่ 2 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในภาคเช้า 236 คน ในภาคบ่าย มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 256 คน โดยได้มีการจัดทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษาทำภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละหัวข้อ มีนักศึกษาทำแบบทดสอบจำนวน 73 คน โดยเฉลี่ยนักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบได้คะแนน 8.27 หรือร้อยละ 82.7

อนึ่ง จากการสังเกต พูดคุยและสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีความพึงพอใจ รู้สึกสนุกและได้ประโยชน์จากการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมที่วิทยากรจัดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการจัดโครงการครั้งนี้ไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการจัดโครงการครั้งต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ระบบและกลไก และการเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเรียน วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาในเบื้องต้น ระบบและกลไกในการยื่นคำร้องขอออกฝึกสหกิจศึกษา การเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ในภาพรวม ก่อนที่นักศึกษาจะได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อเฉพาะทางอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ จากการให้นักศึกษาทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ พบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 70 สามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องเป็นคะแนนเฉลี่ย 79.6 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในหัวข้อการอบรม ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาท บุคลิกภาพและการสื่อสารที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมทางจิตใจในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของการฝึกสหกิจศึกษา การมีมารยาทที่ดี และการเตรียมความพร้อมทางสภาพจิตใจ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในสิ่งที่คณะศิลปศาสตร์เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อการฝึกสหกิจศึกษาอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ จากการให้นักศึกษาทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ พบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 70 ที่ทำแบบทดสอบ สามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.7 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในหัวข้อการอบรม ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ระบบและกลไก และการเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเรียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ระบบและกลไก และการเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเรียน เชิงคุณภาพ 70 70 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมารยาท บุคลิกภาพ การสื่อสารที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมทางจิตใจในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับมารยาท บุคลิกภาพ การสื่อสารที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมทางจิตใจในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา เชิงคุณภาพ 70 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/02/2566  - 30/09/2566 22/02/2566  - 30/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ