โครงการอบรมภาวะผู้นำ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ดำเนินการสำเร็จตามแผนที่วางไว้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
2 2.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีที่ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีที่ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 3.เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำก่อนฝึกงาน 3.เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำก่อนฝึกงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : อบรมภาวะผู้นำ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/02/2566  - 31/03/2566 21/02/2566  - 21/02/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ