โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการพิธีไหว้ครู เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงคารวะต่อคณาจารย์โดยยังคงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามนับตั้งแต่อดดีตมาใช้ โดยนักศึกษาจะนำดิกไม้หลัก 3 อย่างมาใช้ในพิธีแทนความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่ หญ้าแพรก ซึ่งสื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์ ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึงนักศึกษาที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง ให้นักศึกษาได้นำสิ่งต่าง ๆ มาประดิษฐ์เป็นพานเพื่อบูชาพระคุณครู โดยให้แนวคิดด้านการประเภทอนุรักษ์ ศิลป์วัฒนธรรม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และครูอาจารย์ในปัจจุบัน เป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ และครูอาจารย์ในปัจจุบัน
2 2.เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
3 3.ให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย นิสิตนักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงคุณภาพ คน 300 0.00
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/01/2566  - 01/09/2566 07/09/2566  - 07/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ