โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการงานชมรมนักศึกษา (Tobiz Club)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
6.1 We Teach (ToBiz Tutor/พี่สอนน้อง)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 30 คน
วันจัดกิจกรรม : 1 – 9 กันยายน 2566
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องเรียนรวม 421 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
6.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม We Teach (ToBiz Tutor/พี่สอนน้อง) มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนสอบ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 9 ตุลาคม 2565 ในรายวิชา 10700361 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 และรายวิชา ศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยนายทักษิณ แซ่ย่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมีความเข้าใจในรายวิชาศป161 ภาษาจีนขั้นต้น2 และ รายวิชาศป235 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร1 มากยิ่งขึ้น และมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
6.1.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
ทัศนคติต่อกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
6.1.3 สรุปผลการประเมิน
ทัศนคติต่อกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90

6.2 ToBiz Volunteer
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 - 3
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 80 คน
วันจัดกิจกรรม : 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดแม่เลย ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
6.2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม ToBiz Volunteer มีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและจิตบริการ และเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ นักศึกษารหัส 65 - 63 มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การปรับตัวเข้าสังคมกับชุมชน เป็นพลเมืองดี ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ทันต่อการของสังคมและสถานการณ์โลก
6.2.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
6.2.3 สรุปผลการประเมิน
มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100

6.3 The Clinic
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 – 4
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 275 คน
วันจัดกิจกรรม : 27 กรกฎาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องเรียนรวม 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
6.3.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม The Clinic มีเป้าหมายเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิต ความก้าวหน้าในการสำเร็จการศึกษา และการหางานทำ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในที่ปรึกษา
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 มีจำนวน 275 คน ร้อยละ 100 โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิต ความก้าวหน้าในการสำเร็จการศึกษา และการหางานทำ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในที่ปรึกษาหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านวิชาการ ได้ทำความรู้จักอาจารย์ ช่องทางการเข้าถึงอาจารย์ และมีความเข้าใจถึงเป้าหมายในการเรียน และสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองได้
6.3.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 80
6.3.3 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาเข้าร่วมเต็มจำนวนทุกชั้นปี คือ 275 คน คิดเป็นร้อยละ 100

6.4 We Talk (ToBiz Talk)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 – 4
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
วันจัดกิจกรรม : ไม่ได้ดำเนินการ
สถานที่จัดกิจกรรม :

6.5 We TECH (IT1)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 116 คน
วันจัดกิจกรรม : 12 และ 19 กรกฎาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6.5.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม We TECH (IT1) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจ้างงานมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระดับ YLOs IT 1 : Rally @ Library วันที่ 12 และ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 116 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักห้องสมุด และระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการเรียนในมหาวิทยาลัย
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษารู้จักบริการของห้องสมุด และสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
6.5.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.5.3 สรุปผลการประเมิน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 94.82

6.6 We TECH (IT2)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 26 คน
วันจัดกิจกรรม : 13 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องเรียนรวม 412 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
6.6.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม TECH (IT2) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจ้างงาน มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IT ชั้นปีตามระดับ YLOs คือ IT 2 : IT for Tourism Marketing ; Media Design for Restaurant Business วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 412 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 26 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถนำเอาโปรแกรมที่เรียนออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่านักศึกษาสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการออกแบบสินค้าของที่ระลีกเพื่อใช้ในวิชาการตลาดได้ รวมถึงการออกแบบเมนูในรายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

6.6.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
จำนวนสื่อที่ผลิต จำนวน 5 ชิ้น
6.6.3 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาสามารถผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ได้จำนวน 5 ชิ้น

6.7 We TECH (IT3)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 - 4
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 60 คน
วันจัดกิจกรรม : 5 สิงหาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
6.7.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม We TECH (IT3) มีเป้าหมายเพื่อเสริมทักษะการใช้ IT เพื่อการจัดการงานเอกสาร การคำนวณ และการเตรียมงานนำเสนอแบบมืออาชีพ ซึ่งมีวิทยากร คือ คุณนัยเนตร ขาวงาม และคุณณัฐกานต์ บุญหล้า
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 จำนวน 35 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 26 คน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) “MS Excel เพื่อการคำนวณเบื้องต้น” 2) การใช้ Microsoft Excel เพื่อการจัดการคำนวณอย่างมืออาชีพ และ 3) “MS Word เพื่อการจัดการรายงานแบบมืออาชีพ” โดยมีวิทยากรเป็นศิษย์เก่าคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารและการวิจัยอย่างเชี่ยวชาญ คือ คุณนัยเนตร ขามงาม คุณณัฐกานต์ บุญหล้า ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และทักษะในการจัดการงานเอกสารอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษา โดยมีโจทย์ตัวอย่างให้ฝึกปฏิบัติตาม เพื่อการจัดการเตรียมงานนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียน และเตรียมพร้อมสำหรับออกฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงการทำงานในอนาคต
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
1) สามารถใช้ MS Excel ในการคำนวณโดยใช้สูตรและคัดลอกสูตร จัดการข้อมูลและจัดทำกราฟได้
2) จัดการกับเล่มรายงานโดยใช้ฟังชั่นอัตโนมัติของ MS Word ที่หลากหลายได้ เช่น การจัดหน้ากระดาษ การใส่ข้อความอัตโนมัติ และการจัดทำสารบัญอัตโนมัติ
6.7.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.7.3 สรุปผลการประเมิน
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100


ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษา (ให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร) เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นไปตามแผน โดยนักศึกษาได้รับทักษะด้าน IT ด้านการบริการสังคม ได้รับมุมมองการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นมุมมองอีกด้านที่ต่างจากการทำธุรกิจ
2 ส่งเสริมให้เกิด personal well-being และโอกาสในการได้งานทำ นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทราบแผนการเรียน ได้เข้าพบเวลาที่มีปัญหาหรือข้อสงสัย รวมถึงช่องทางในการสมัครงานรวมทั้งการทำงานพิเศษ ได้ทราบมุมมองความต้องการของสถานประกอบการถึงความรู้และทักษะที่สำคัญต่อการทำงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาในการศึกษา สามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กิจกรรม We TECH (IT1))
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (กิจกรรม We TECH (IT3))
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 (กิจกรรม ToBiz Volunteer)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (กิจกรรม The Clinic)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
6. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (กิจกรรม We TECH (IT2))
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
7. ทัศนคติต่อกิจกรรมการพัฒนาอยู๋ในระดับ "ดีมาก" (กิจกรรม We Teach (ToBiz Tutor/พี่สอนน้อง))
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
8. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (กิจกรรม We Talk (ToBiz Talk))
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
9. สื่อโฆษณา (กิจกรรม We TECH (IT2))
เชิงปริมาณ ชิ้น 5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/01/2566  - 30/09/2566 01/10/2565  - 06/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ