โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาสำหรับการสมัครงานและการศึกษาต่อ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทมาแนะนำกิจการและรับสมัครนักศึกษาได้โดยตรง ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาชั้นปี 4 ได้รับแนวคิดเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้แนวทางต่างๆที่ได้รับจากวิทยากร ไปปรับทัศนคติและความประพฤติเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อความอยู่รอดเป็นอย่างดีในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือบริษัทมาแนะนำกิจการและรับสมัครนักศึกษาได้โดยตรง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้ประกอบการ/บริษัท ที่มาแนะนำกิจการและรับสมัคร
เชิงคุณภาพ บริษัท 10 0.00
2. จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 270 0.00
3. ร้อยละที่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานและการศึกษาต่อ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/03/2566  - 20/03/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ