โครงการบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการบริการวิชาการของคณะ (66-2.6.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์กรต่าง ๆ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการและงานวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเป็นการบริการวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม แก่ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ นักวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการบริการวิชาการของคณะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ
เชิงปริมาณ กิจกรรม 2 0.00
2. จำนวนกิจกรรมจากการให้บริการวิชาการที่ต่อยอดและก่อให้เกิดรายได้
เชิงปริมาณ กิจกรรม 1 0.00
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/01/2566  - 30/09/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ