โครงการ Green economy for all ประจำปี 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามหนังสือที่ อว.69.7/473 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการ Green Economy for All ประจำปี 2566 แก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการจัดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักเศรษฐศาสตร์สีเขียว และเรียนรู้ประสบการณ์ทำเกษตรอินทรีย์ บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ 4 คน เดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ หมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักเศรษฐกิจสีเขียว จัดให้มีการบรรยายประสบการณ์การจัดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจสีเขียว ในโครงการ Green Economy for All ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2 เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาจากประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในชุมชน จัดให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์และการจัดการเกษตรอินทรีย์ ในโครงการ Green Economy for All ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3 เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา จัดให้นักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์และการจัดการเกษตรอินทรีย์ ในโครงการ Green Economy for All ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าเฉลี่ยความรู้และประสบการณ์การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปผลการประเมินโครงการ GE 2566
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม (26)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ GE 2566.pdf
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/08/2566  - 16/08/2566 16/08/2566  - 16/08/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ