โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงขบวนการสหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามแก่คณะเศรษฐศาสตร์ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงขบวนการสหกรณ์ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. กลุ่มเป้าหมายภายในที่เข้าร่วมโครงการ (50 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/02/2566  - 26/02/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ