โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) การกล่าวปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ จากประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ หรือตัวแทน แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก การพบปะพูดคุยกับที่จะคอยให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ในอนาคตต่อไป 2) การกล่าวปฐมโอวาทจากศิษย์เก่าให้รับทราบถึงแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแมโจ้ 3) กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการต่างมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมถามตอบข้อซักถามในช่วงท้ายกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ 1.นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 2.นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์ มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และทราบถึงนโยบาย แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้ การปรับตัว ทัศนคติ และแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ66.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(300 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใหม่
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ66.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/06/2566  - 26/06/2566 26/06/2566  - 26/06/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ