โครงการพี่เศรษฐศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด นักศึกษาต้องใช้ชีวิตทั้งสำหรับการเรียนและการร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในตนเอง ควบคุมความประพฤติของตนเอง มีความมั่นคงแน่วแน่ และรับผิดชอบต่อตนเอง โดยถือเอามหาวิทยาลัยเป็นเวทีจำลองสังคมสำหรับการฝึกฝนคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ และประชาชนที่มีคุณภาพ ถึงแม้การศึกษาเล่าเรียนจะเป็นภารกิจหลักของนักศึกษาทุกคน แต่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก็มิใช่มีแต่กิจกรรมการเรียนการสอนเท่านั้น ช่วงเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงสำคัญของชีวิตที่ทุกคน จะได้แสวงหาประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญโลกกว้างเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตไปแล้ว นักศึกษาจึงต้องใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์ทั้งด้านการเรียนและการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ ดังนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการพี่เศรษฐศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีให้นักศึกษาใหม่ในการดำรงชีวิตและการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีให้นักศึกษาใหม่ในการดำรงชีวิตและการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย
2 เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ขวัญกำลังใจ การปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนให้นักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ขวัญกำลังใจ การปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนให้นักศึกษาใหม่
3 เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่มีวินัย ขวัญกำลังใจที่ดีในการเรียนและรู้จักสถานที่สำคัญ คณาจารย์ บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างสุขภาวะที่ดี ขวัญกำลังใจ การปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนให้นักศึกษาใหม่
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(350 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างวินัยที่ดีให้นักศึกษาใหม่ในการดำรงชีวิตและการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/07/2566  - 26/07/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ