โครงการเตรียมพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการศึกษา ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการเตรียมพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ร่วมกับโรงแรมในเครือแอคคอร์จังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรมแนะแนวการเขียนประวัติส่งนตัว(RESUME) และแนวทางทางการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์การฝึกงาน และการแนะแนววิชาชีพในสายอาชีพงานด้านโรงแรม การบริการ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วมโครงการ 44 คนได้มีการเตรียมพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งสามารถนำข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพและการเตรียมตัวสมัครงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และทราบข่าวสารการประกอบอาชีพ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถนำข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพและการเตรียมตัวสมัครงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถนำข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพและการเตรียมตัวสมัครงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
2 เพิ่อให้นักศึกษาได้รับทราบข่าวสารการประกอบอาชีพ นักศึกษาได้รับทราบข่าวสารการประกอบอาชีพ
3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักศึกษาได้มีการเตรียมพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการเตรียมพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานไปประยุกษ์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการเตรียมพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานไปประยุกษ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/08/2566  - 29/09/2566 24/08/2566  - 29/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ