โครงการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 42 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
มีสัดส่วนของการตอบแบบประเมิน ดังนี้ ร้อยละ 100 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.29 เพศชาย ร้อยละ 35.71
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ
การวัดระดับความพึงพอใจต่อโครงการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 จากตาราง พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ “การประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565” ในระดับ ดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 4.34 ) ซึ่งหากพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดีเยี่ยมในความต้องการ
1.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2.)การประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมให้ทราบก่อนเริ่มกิจกรรม
3.)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม
4.)ความพร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5.)การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิด
ตารางที่ 3 ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าและระดับความพึงพอใจ
ลำดับที่ รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1 การประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมให้ทราบก่อนเริ่มกิจกรรม 4.45 89.06 0.66 ดีเยี่ยม
2 ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติต่อไป 4.23 84.53 0.6 ดีเยี่ยม
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนี้ 4.25 84.91 0.77 ดีเยี่ยม
4 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.26 85.28 0.65 ดีเยี่ยม
5 ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.42 88.3 0.68 ดีเยี่ยม
6 ความพร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.36 87.17 0.7 ดีเยี่ยม
7 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 4.26 85.28 0.73 ดีเยี่ยม
8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.51 90.19 0.74 ดีเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 86.84 0.69 ดีเยี่ยม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อติดตามการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 1.ได้มีการติดตามการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา จากการรายงานในที่ประชุม
2 2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2.ทำให้นักศึกษาได้แสดงภาวะของการเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการเป็นผู้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ
3 3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้รู้จักการเครพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมนี้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การติดตามการดำเนินงานของโครงการด้านพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามแผนงานกิจกรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 40 0.00
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2566  - 31/03/2566 29/03/2566  - 29/03/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ