โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47 (โจโจ้เกมส์)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านการจัดการแข่งกีฬา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีจากการเล่นกีฬา เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและมีน้ำใจนักกีฬา รวมถึงได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการเข้าแข่งขันกีฬาจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/12/2565  - 28/02/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ