โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ในวันที่ 30-31 มกราคม 2566 นักศึกษาจำนวน 23 คนและอาจารย์ 3 ท่าน ได้เข้าร่วมโครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 ได้เดินทางไปดูงานในจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง นักศึกษาได้เรียนรู้และมองเห็นภาพจากการปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างแท้จริงและสามารถเชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีได้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ นักศึกษาได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด
2 เพือให้นักศึกษาเห็นภาพจริงของการทำงานและสามารถเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เคยเรียนได้ นักศึกษาเห็นภาพจริงของการทำงานในสหกรณ์ และสามารถเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เคยเรียนได้ ทั้งวิชาทางเศรษฐศษสตร์สหกรณ์ ทางการตลาด สินเชื่อ และบัญชี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ประสบการณ์และความรู้จากการศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการสหกรณ์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ (27 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อดูงาน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/01/2566  - 31/01/2566 30/01/2566  - 31/01/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ