โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 45 ปี พืชผัก
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาพืชผัก และคณะผลิตกรรมการเกษตรตามพันธกิจ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
3 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาพืชผักตามพันธกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 200 0.00
2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 0.00
3. ร้อยละความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
5. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการ
เชิงปริมาณ เรื่อง 3 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/12/2565  - 31/01/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ