โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบมหกรรม)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 " "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" รอบมหกรรมโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 19 - 31 มกราคม 2566 บัดนี้การแข่งขันฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง กีฬาขี่ม้า ประเภทมาราธอน ระยะทาง 40 กิโลเมตร
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนรางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมการแข่งขัน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- กีฬาขี่ม้ารับเหรียญรางวัล
เชิงคุณภาพ รางวัล 2 0.00
2. จำนวนชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงปริมาณ ชนิดกีฬา 15 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 127 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/12/2565  - 28/02/2566 20/12/2565  - 28/02/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ