โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm 2022)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ นำเสนอกิจกรรมและผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียนและสถานศึกษาได้ใกล้ชิด รู้จัก มีความเข้าใจอันดีต่อมหาวิทยาลัย ยังจะเป็นผลอันดีต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มมากขึ้น ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อพัฒนาแหล่ง (area based) เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยใช้แนวทางพระราชดำริฯเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม เพื่อรองรับการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่แหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้
เชิงปริมาณ คน 1200 0.00
3. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
5. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน ล้านบาท 0.35 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/11/2565  - 30/09/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ