โครงการสร้าง Startup รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนรายวิชา ศศ 362 การวางแผนและประเมินโครงการ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์ในนักศึกษาได้ทดลองสร้างธุรกิจจำลองของตนเอง และศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจนั้น เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด เป้าประสงค์ในการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ ให้ความรู้ และฝึกอบรม ให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร นักศึกษาและภาคธุรกิจ โดยได้เชิญวิทยากรจำนวน 4 ท่าน มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
วิทยากร คุณเมธัส เงินจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เอ็น ไลฟ์ จำกัด อบรมวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. ในหัวข้อ การสร้างแรงบัลดาลใจ (Inspiration) ในการทำธุรกิจ Startup
วิทยากร คุณคุณธนกร สังขรัตน์ ที่ปรึกษาการค้าและการลงทุนใน CLMV ตำแหน่ง Managing Director บริษัท Fabulous Pillar Co., Ltd. อบรมวันที่ วันพฤหัสที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ในหัวข้อ โอกาสของตลาด CLMV สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่


โดยการดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาให้ความสนใจอย่างมาก
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมการอบรม โดยได้ให้คะแนนประเมินความรู้ของตนเองภายหลังเข้าร่วมโครงการที่ 4.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และภาคธุรกิจ ในระหว่างการดำเนินโครงการอบรม นักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มาจากภาคธุรกิจได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ประเมินความรู้ โครงการ Startup 65.docx
เชิงปริมาณ คะแนน 3.51 0.00
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจ โครงการ Startup 65.docx
เชิงปริมาณ คะแนน 3.51 0.00
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อ.pdf
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/11/2565  - 31/03/2566 21/11/2565  - 01/03/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ