โครงการการเสริมสมรรถนะผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี (Tobiz YLOs)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ยังไม่มีข้อมูล
2 เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการและทักษะการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (กิจกรรม Be The Next Gen of Aviation Industry)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ทัศนคติต่อกิจกรรมการพัฒนาอยู๋ในระดับ "ดีมาก" (กิจกรรม Be the Next Gen of Aviation Industry
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ทัศนคติต่อกิจกรรมการพัฒนาอยู๋ในระดับ "ดีมาก" (กิจกรรม ToBiz Camp)
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (กิจกรรม Be The Next Gen of Hospitality)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
5. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (กิจกรรม Be the Next Gen of Entreprenurs)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
6. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กิจกรรม ToBiz Camp)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
7. ทัศนคติต่อกิจกรรมการพัฒนาอยู๋ในระดับ "ดีมาก" (กิจกรรม Be The Next Gen of Hospitality)
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/11/2565  - 30/09/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ