โครงการเสริมสร้างทักษะการนำเที่ยว (Tobiz Tour Guide Training)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
6.1 กิจกรรม Practices Trips 1 (End of Semester 1)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 103 คน
วันจัดกิจกรรม : วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม : เส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดลำปาง กำแพงเพชร สุโขทัย
6.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม Practices Trips 1 (End of Semester 1) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านของการเรียนรู้ ของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 103 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรม Practices Trips 1 เพื่อได้เปิดประสบการณ์ทางด้านธุรกิจนำเที่ยว และพัฒนาความรู้และสมรรถนะให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ โดยการฝึกภาคปฏิบัติการนำชมสถานที่สำคัญของชาติ บรรยายภาคภาษาไทย และฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ เส้นทางภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดลำปาง กำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ เช่น วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางตามเส้นทางทัวร์เหนือล่าง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะในด้านของการเรียนรู้ของนักศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี โดยการฝึกนำชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ บรรยายภาคภาษาไทย และฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ
6.1.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
บันทึกการเรียนรู้อยู่ในระดับ "ดี" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.1.3 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 103 คน โดยสามารถบันทึกการเรียนรู้อยู่ในระดับ "ดี" ทั้งหมดจำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 100

6.2 กิจกรรม Practices Trips 2 (End of Semester 1)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 27 คน
วันจัดกิจกรรม : 12 – 17 พฤศจิกายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม : จังหวัดอยุธยา ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
6.2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม Practices Trips 2 (End of Semester 1) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านของการเรียนรู้ของสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักศึกษาปีที่ 2 รหัส 63 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 26 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรม Practices Trips 2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการนำเที่ยว โดยการฝึกภาคปฏิบัติการนำชมสถานที่สำคัญของชาติ Presentation Skills for Tour Guides บรรยายภาคภาษาอังกฤษ และ Public Speaking Skill ทักษะการพูดในที่สาธารณะ เส้นทางภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี กรุงเทพมหานคร พระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางตามเส้นทางภาคกลาง ได้เรียนรู้พัฒนาสมรรถนะในด้านของการเรียนรู้ของสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการฝึกทักษะในการพูดในที่สาธารณะ ฝึกทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
6.2.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
การสอบนำเที่ยวในระดับ "ดี" ร้อยละ 80
6.2.3 สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษามีการนำเที่ยวในระดับ "ดี" จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 จึงควรพัฒนาปรับปรุงทักษะการบรรยายแหล่งท่องเที่ยว ภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการประเมิน


6.3 กิจกรรม Practices Trips 3 (End of Semester 1)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 33 คน
วันจัดกิจกรรม : 12 – 17 พฤศจิกายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ จังหวัดอยุธยา ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
6.3.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม Practices Trips 3 (End of Semester 1) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านของการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดนำเที่ยว
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า นักศึกษาปีที่ 3 รหัส 62 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรม Practices Trips 3 เพื่อเสริมสร้างทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดรายการนำเที่ยวและบริการนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี กรุงเทพมหานคร พระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญ พร้อมออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ เลเจนด์ สยาม พัทยา สวนนงนุชพัทยา นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และล่องเรือทานอาหารชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางตามเส้นทางภาคกลางและภาคตะวันตก และได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการจัดการรายการนำเที่ยวและบริการนำเที่ยวของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
6.3.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
การจัดนำเที่ยวในระดับ "ดี" ร้อยละ 80
6.3.3 สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน พบว่า นักศึกษามีการจัดนำเที่ยวในระดับ "ดี" จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61จึงควรพัฒนาปรับปรุงการจัดนำเที่ยวให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการประเมิน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะในด้านการเรียนรู้
2 เพื่อส่งเสริมมให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี และการจัดการนำเที่ยวที่ดี มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีและการจัดการนำเที่ยวที่ดี
3 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being มีการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ personal well - being
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี และการจัดการนำเที่ยวที่ดี และได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การจัดนำเที่ยวในระดับ "ดี"
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. บันทึกการเรียนรู้อยู่ในระดับ "ดี"
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. การสอบนำเที่ยวในระดับ "ดี"
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/11/2565  - 30/09/2566 10/11/2565  - 16/11/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ