โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556 (โครงการต่อเนื่อง)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดโครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แสดงออกถึงระบอบระชาธิปไตย และรู้จักใช้สิทธิ์ของตนเอง ในการเลือกผู้นำองค์กรนักศึกษาของตนเอง ซึ่งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดยมีการแบ่งเขตการลงคะแนนเสียง เป็น 12 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ สมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา และมีผู้มาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 3897 คน คิดเป็นร้อยละ 37.77 ของผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และได้ผู้นำทั้ง 13 องค์กร และสมาชิกสภานักศึกษา เป็นที่เรียบร้อย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนกาและมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำองค์กร ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.33
2 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักแห่งประชาธิปไตย นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักแห่งประชาธิปไตย ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89
3 3.เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย นักศึกษารู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 88
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นผู้นำองค์กรนักศึกษาทั้ง 14 องค์กร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
2. ได้ผู้นำองค์กรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาจำนวน 1 คน ,นายกสโมสรจำนวน 12 คน และคณะกรรมการสามัญสภานักศึกษาจำนวน 44 คน
เชิงคุณภาพ คน 57 57 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 4000 3897 97.43
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงเวลา บาท 50000 49500 99.00
รวม      99.11
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 99.11
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/11/2555  - 30/11/2555 01/11/2555  - 30/11/2555
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ