โครงการสหกิจศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
6.1 อบรมสหกิจศึกษา (1/2565)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในปีการศึกษา 2/2564 ในรายวิชา พท 497, พท 498 และ พท 499 และนักศึกษาที่สนใจ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 114 คน
วันจัดกิจกรรม : 19 – 31 ตุลาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมอบรมสหกิจศึกษา (1/2565) มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 102 คน สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว 77 คน สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 25 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการทำงาน

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการทำงาน และได้รับการเตรียมตัวสำหรับการทำงานในสถานประกอบการจริง
6.1.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80
6.1.3 สรุปผลการประเมิน
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 102คน คิดเป็นร้อยละ 89.47
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80
?
6.2 กิจกรรมนิเทศงานนักศึกษา (2/2565)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในปีการศึกษา 2/2564 ในรายวิชา พท 497, พท 498 และ พท 499 และนักศึกษาที่สนใจ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 114 คน
วันจัดกิจกรรม : 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานที่ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน
6.2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมนิเทศงานนักศึกษา (2/2565) เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ได้มีการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้รับการแนะแนวทางทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงเมื่อเรียนจบ
6.3 กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา (2/2565)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในปีการศึกษา 2/2564 ในรายวิชา พท 497, พท 498 และ พท 499 และนักศึกษาที่สนใจ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 114 คน
วันจัดกิจกรรม : 13 – 17 ตุลาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง 421 422 427 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6.3.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา (2/2565) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้นักศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก่อให้เกิด personal well-being ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้มีความรู้และมีทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงเมื่อเรียนจบ
6.3.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80
6.3.3 สรุปผลการประเมิน
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80

6.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (2/2565)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในปีการศึกษา 2/2564 ในรายวิชา พท 497, พท 498 และ พท 499 และนักศึกษาที่สนใจ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 114 คน
วันจัดกิจกรรม : 13 – 17 ตุลาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (2/2565) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ดลอดชีวิตที่ก่อให้เกิด personal well-being รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษาได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ดลอดชีวิตที่ก่อให้เกิด personal well-being รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 102 คน สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว 77 คน สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 25 คน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการทำงาน และได้รับการเตรียมตัวสำหรับการทำงานในสถานประกอบการจริง
6.1.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80
6.1.3 สรุปผลการประเมิน
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80

6.5 กิจกรรมปฐมนิเทศ (1/2566)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในปีการศึกษา 2/2564 ในรายวิชา พท 497, พท 498 และ พท 499 และนักศึกษาที่สนใจ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 159 คน
วันจัดกิจกรรม : 5 - 26 สิงหาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์C และ 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
6.5.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมอบรมสหกิจศึกษา (1/2565) มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 159 คน สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว 99 คน สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 60 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการทำงาน
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการทำงาน และได้รับการเตรียมตัวสำหรับการทำงานในสถานประกอบการจริง
6.5.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80
6.5.3 สรุปผลการประเมิน
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน ได้เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พร้อมเสริมรทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน
2 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ได้ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
3 เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการและหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ได้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการและหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอ แนะแก่มหาวิทยาลัย
4 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษา นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติ งานวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษา
5 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างไกล โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/10/2565  - 30/09/2566 19/10/2565  - 30/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ