โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 85, 86 และ 87
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้แก่นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
2 3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา และความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ มีความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
เชิงปริมาณ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/11/2565  - 30/04/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ