โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) ภายใต้แนวคิด Make a freely life be goal ทำให้ชีวิตที่มีอิสระเป็นเป้าหมาย ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 - 21.00 น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา (Cowboy Mall) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 115 ผลงาน เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา สด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีงบประมาณสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จากบริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด จำนวน 50,000 บาท ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงผลงานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการสื่อสารดิจิทัล ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ และแสดงผลงานทางวิชาการ และทักษะเชิงวิชาชีพ เพื่อออกไปเป็นนักสื่อสารและปฏิบัติงานจริงเพื่อการก้าวสู่วิชาชีพทางการสื่อสารดิจิทัล รูปแบผลงานนักศึกษาที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เกิดจากทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้าน การออกแบบกราฟิก การผลิตหนังสั้น และสารคดีโทรทัศน์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต ในการได้ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์มาตรฐานผลงาน และความสามารถนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล ทำให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
2 2 เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา สด 482 นิทรรศการร่วมสมัยของคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ การรวบรวม และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณอันเป็นการสร้างการรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรายวิชา สด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่จัดแสดงจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพ ส่งผลต่อผู้เรียน ผู้ประกอบการด้านสื่อ และผู้ที่สนใจด้านสื่อดิจิทัล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ได้ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์มาตรฐานผลงาน และความสามารถนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล โดยรวบรวมและเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา สด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนผลงานของนักศึกษาในรายวิชา สด 482 นิทรรศการร่วมสมัย จำนวน 119 ผลงาน เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา คณาจารย์ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วไป และบุคคลที่สนใจทั่วไป รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 199 คน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ใบลงทะเบียน+รายชื่อ - นิทรรศการ 65.pdf
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ความรู้และกระบวนการที่ได้รับจากจัดนิทรรศการร่วมสมัย เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/10/2565  - 04/11/2565 11/10/2565  - 17/10/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ