โครงการ วาระครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ฅน ต้น แบบ ปีที่ 2”(66-2.7.4)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และความเป็นสิริมงคลในการร่วมทำบุญอาคารสถานที่ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อสร้างโอกาสในการบูรณาการกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ กับ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการภายนอก ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อสร้างโอกาสการรับรู้ความเป็นมาของคณะ และประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จัก ยังไม่มีข้อมูล
4 4. เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพทางความคิด ร่างกายและจิตใจของนักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่า และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการวาระครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ฅน ต้น แบบ ปีที่ 2"
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 130 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2565  - 30/09/2566 05/11/2564  - 05/11/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ