DBI career day 2023
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและเรียนรู้ลักษณะของตำแหน่งต่าง ๆ ในด้านนวัตกรรมดิจิทัล ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างและอาชีพที่กว้างไกล ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและเรียนรู้ลักษณะของตำแหน่งต่าง ๆ ในด้านนวัตกรรมดิจิทัล
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 50 0.00
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (แบบสอบถาม)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความรู้ที่นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและเรียนรู้ลักษณะของตำแหน่งต่าง ๆ ในด้านนวัตกรรมดิจิทัล
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/08/2566  - 31/08/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ