พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจประเด็นที่สำคัญของการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจให้แก่นักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเข้าใจประเด็นที่สำคัญของการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความเข้าใจประเด็นที่สำคัญของการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับศักยภาพด้านการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจให้แก่นักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 160 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/02/2566  - 31/03/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ