ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความตะหนักและรัก ภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 500 0.00
3. ระดับความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานในสายวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษามีศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเอง ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 260 0.00
2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานในสายวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/10/2565  - 30/04/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ