ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับชุมชน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (แบบสอบถาม)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 130 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/07/2566  - 31/08/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ