โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานและการปฏิบัติการในฐานปฏิบัติการของชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร ได้ขออนุมัติเดินทางและนำนักศึกษา จำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชม เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ บริษัท ธนภักดี จำกัด เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ การปฏิบัติการ และสถานประกอบการ ที่จะสามารถถ่ายทอดให้นักศึกษา ได้รู้ ได้เห็นและสามารถนำความรู้ที่ได้รมาประยุกต์ใช้กับการเรียน ของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ในภาคเรียนที่ 1/2565
กิจกรรมที่ 3 รู้เท่าทันกฎหมาย PDPA ในยุคโลกออนไลน์เสริมสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมอบรม รู้เท่าทันกฎหมาย PDPA ในศตวรรษที่ 21 มีนักศึกษาจากทุกหลักสูตรและทุกชั้นปี เข้าร่วม โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม 160 คน และได้เชิญผู้ชาญด้านกฎหมาย PDPA มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา คือ อ.ดร.สุรพล ริยะนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาธีน่า วิทยาลัยพลังงานทดแทน เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ รับทราบ ข้อบัญญัติของกฎหมาย ขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้ การคุ้มครองและข้อยกเว้น บทลงโทษ สิ่งที่บุคคลควรระวังในการถูกนำข้อมูลไปใช้ เช่น นิยามข้อมูลส่วนตัว และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การนำข้อมูลส่วนบุคคล “เก็บ” “ใช้” “เปิดเผย” ตลอดจนการรับรู้รับทราบ การสร้างประโยชน์จากข้อมูลอย่างเหมาะสม แนวปฏิบัติถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อพัฒนา และยกระดับธุรกิจ ฯลฯ
ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการ พบว่า นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน การบรูณาการเรียนการสอนกับการวิจัยบริการวิชาการนักศึกษา อาจารย์และบุลคลกร ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรลุตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการหาข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอผลการวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน รายวิชา พง 312 วิศวกรรมพลังงานชีวมวล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ การศึกษาดูงานผ่านศูนย์การเรียนรู้ นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ การศึกษาดูงานผ่านศูนย์การเรียนรู้
2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ในการใช้สื่อโซเชียลในโลกออนไลน์ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ในการใช้สื่อโซเชียลในโลกออนไลน์ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม
4 เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จริงผ่านการดูงาน ปฏิบัติการนอกสถานที่ในสถานประกอบการจริง นักศึกษามีประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จริงผ่านการดูงาน ปฏิบัติการนอกสถานที่ในสถานประกอบการจริง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษา มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรคที่ 21 ผ่านการปฏิบัติการและการเรียนรู้ในสถานประกอบการจริง การบูรณการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เชิงปริมาณ คน 1 0.00
2. อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เชิงปริมาณ คน 2 0.00
3. อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เชิงปริมาณ คน 5 0.00
4. 1. นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยบริการวิชาการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 0.00
5. นักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 0.00
6. 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องหาข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำเสนอผลการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 0.00
7. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 20 0.00
8. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 100 0.00
9. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 49 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/08/2565  - 30/09/2565 26/08/2565  - 30/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ