โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมผ่านศิลปะการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565 ประกอบไปด้วย วงดนตรีแม่โจ้แบนด์ วงดนตรี Cowboy วงดนตรีโปงลาง วงดนตรีไทยและพื้นเมือง และการแสดงนาฏศิลป์ และอื่นๆ โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และส่วนสนับสนุนนักศึกษาในการทำกิจกรรมด้านดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี ในรูปแบบมิติของศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ รวมถึงการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน กับคณะศิลปศาสตร์ ในการร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน ในรายวิชา ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยรูปแบบกิจกรรม มีดังนี้
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565 นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เข้าใจ และฝึกฝน พัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดง ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.กิจกรรมการประกวดคลิป Cover เพลงแม่โจ้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องส่งคลิปประกวดวงดนตรี Cover เพลงแม่โจ้ ประเภททีม และสร้างสรรค์ผลงานโดยมีการผสมผสานวงดนตรี ทั้งดนตรีสากล ดนตรีไทย หรือดนตรีอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.กิจกรรมดนตรีในสวน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะแสดงผลงานที่ร่วมประกวดและผลงานที่ร่วมฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ในวันที่ 26-30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. ณ ลานอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (Maejo Centennial Botanical Park)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2 2. เพื่อพัฒนารูปแบบและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดรับกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ พัฒนารูปแบบและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดรับกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชากา
3 3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของนักศึกษา ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) พัฒนาและส่งเสริมความสามารถของนักศึกษา ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคมผ่านศิลปะการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 1000 0.00
2. นักศึกษาได้รับความรู้และออกทำการแสดงได้
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2565  - 30/09/2565 01/09/2565  - 30/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ