โครงการค่ายอินทนิล สภากล้าใหม่ ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการทำกิจกรรมวันที่ 10 กันยายน 2565 ทางสภานักศึกษาได้จัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน โดยในแต่ละฐานได้สอดแทรกความรู้ความคิดในการทำงานของสภานักศึกษาในด้านผู้นำ ด้านการสื่อสาร ด้านการรับฟังความคิดของผู้อื่น และด้านความสามัคคี และในการแบ่งกลุ่มจะมีตัวแทนของสภานักศึกษาจำนวน 1 คนเข้าร่วมทำกิจกรรมทุกฐานร่วมกับนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมแต่ละฐานจะมีเกมให้นักศึกษาละลายพฤติกรรมก่อนก่อนแทรกความรู้ที่ทางสภานักศึกษาได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสภานักศึกษา
วันที่ 11 กันยายน 2565 ทางสภานักศึกษาได้เรียนเชิญ คุณพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ เพื่อมาเป็นวิทยากรในช่วงเช้ากับให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและสภานักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนิทสนมในการรู้จักกัน ช่วงบ่ายสภาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภานักศึกษามีหน้าที่และบทบาทในการทำงานของสภานักศึกษา กิจกรรมพบปะรุ่นที่สภานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาฟังประสบการการทำงานของสภานักศึกษาเพื่อจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการร่วมงานในอนาคต ต่อมาก็ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมโต้วาทีแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความคิด ความกล้าแสดงออกในสิ่งที่คิด ได้ออกมาพูดโดยใช้เหตุผลในการพูด และพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษาได้มาเล่าประสบการเกี่ยวกับการทำงานของสภานักศึกษา และกิจกรรมสุดท้ายเป็นพิธีเทียนสานสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างเครือข่ายของนักศึกษาใหม่ในการเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายมีความสนใจที่จะช่วยสภานักศึกษาในการช่วยปฏิบัติงานต่างๆในครั้งต่อไป และมีความสนใจที่จะลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมธิการสภานักศึกษา
2 เพื่อให้สมาชิกสภากล้าใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของสภานักศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษาและการทำงานของสภานักศึกษา จากกิจกรรม Workshop ที่ทางสภาได้จัดไว้ให้
3 เพื่อให้สมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นักศึกษาที่เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรมกับสภานักศึกษาเพื่อสานสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมต่างๆตามฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมพิธีเทียนสานสัมพันธ์พี่สภากับนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษาและปฏิบัติงานของสภานักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานักศึกษาในปัจจุบันและสมาชิกสภาใหม่ อีกทั้งเสริมสร้างเครือข่ายให้สภาใหม่นั้นเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษา ฝึกให้มีความเสียสละมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใหม่และเก่า เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สภานักศึกษาและการเป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2565  - 25/09/2565 10/09/2565  - 11/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ