โครงการไหว้ครูศิลปทางดนตรี ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ

วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นต่างๆให้ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการบำรุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีสืบไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบูรพคณาจารย์ แสดงความกตัญญูต่อบูรพคณาจารย์
2 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนัก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ปลูกจิตสำนึกและตระหนัก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
3 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน "เชิดชูประเพณี” ขนบธรรมเนียมอันดีงาม ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน "เชิดชูประเพณี” ขนบธรรมเนียมอันดีงาม ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
4 4. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมไหว้ครูศิลปทางดนตรี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจพิธีกรรมพิธีการไหว้ครูดนตรีและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 100 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2565  - 30/09/2565 01/09/2565  - 30/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ