เสริมสร้างภาษาและสร้างการเป็นผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้กระตุ้นการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะภาษาที่นักศึกษาสนใจและจำเป็นในชีวิตประจำวัน ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นกลุ่ม ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและพัฒนาองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและพัฒนาองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 30 0.00
3. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/08/2565  - 31/08/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ