โครงการไหว้ครู
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการไหว้ครูในสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา การไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต เพื่อความเป็นสิริมงคล
จึงมีความคาดหวังเพื่อนักศึกษาได้อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ ให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาในการประดิษฐ์พานไหว้ครู เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาเข้าใจกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคมของมหาวิทยาลัย
2 เพื่อสร้างความเข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้สร้างความเข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา
4 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา เสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างต่อสังคม ปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา เสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างต่อสังคม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับมหาบัณฑิตศึกษา และระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษาได้เข้าใจกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย และระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 2.ปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ทันตามกำหนดเวลา ร้อยละ 100
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. - เชิงต้นทุน 7,000 บาท
เชิงต้นทุน บาท 7000 0.00
4. ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/08/2565  - 31/08/2565 18/08/2565  - 18/08/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ