โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ปีการศึกษา 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
3 3.เพื่อสามารถแนะแนวการศึกษา และสามารถรับนักศึกษาให้เป็นตามเป้าหมายของแต่ละรอบ ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/12/2565  - 30/09/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ