โครงการไหว้ครู คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการไหว้ครู คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. มีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ร่วมกันออกแบบและจัดทำพานไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามด้านความกตัญญูกตเวที และความอ่อนน้อมถ่อมตน จำนวน 12 พาน โดยตัวแทนนักศึกษาได้นำนักศึกษากล่าวไหว้ครู และร่วมร้องเพลงไหว้ครู (ปาเจราฯ) จากนั้นตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี และตัวแทนสโมสรนักศึกษา นำพานเไหว้ครูมอบให้แก่ครูอาจารย์ นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนี้ได้มีการมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี จำนวน 86 คน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และรับโอวาทคําสอนจากครูอาจารย์ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และรับโอวาทคําสอนจากครูอาจารย์ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
2 เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามด้านความกตัญญูกตเวที และความอ่อนน้อมถ่อมตน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมไหว้ครู เพื่อสืบสาน และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามด้านความกตัญญูกตเวที และความอ่อนน้อมถ่อมตน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมไหว้ครู เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/08/2565  - 30/09/2565 04/08/2565  - 04/08/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ