กิจกรรมฟุตบอลสัมพันธ์ En-Agro Cup 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์ EN–AGRO CUP’ 65
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการจัดกิจกรรม ดังนี้

พิธีเปิดการแข่งขัน
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ (ชมรมฟุตบอลบุคลากร ม.แม่โจ้ VS ชมรมฟุตบอลศิษย์เก่าแม่โจ้)
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
พิธีมอบถ้วยรางวัล (รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)
พิธีปิดการแข่งขัน

ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมวัยรุ่นหลวงพระบาง


ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) พัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) : โครงการฟุตบอลสัมพันธ์ Eng-Agro Cup 2565
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- นศ.เข้าร่วมฟุตบอล en-agro 65
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ และเกิดความสัมพันธ์อันดี (ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการฟุตบอล en-agro 65
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2565  - 30/09/2565 21/08/2565  - 21/08/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ