โครงการแป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินกิจกรรมโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปี 2565 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เป้าการพํมนาที่ยั่งยืน SDGs สร้างกิจกรรมชุดความรู้ความเข้าในนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม (USR: UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBITY) นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่นักศึกษาที่สามารถนำเอาความรู้ไปทำกิจกรรกับชุมชนสังคมได้
2 เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน ได้มีความร่วมมือกันศึกษาเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นเรื่องเดียวกัน มีแนวทางการนำเอาความรู้ในวิชาสาขาไปปรับใช้ในกิจกรรมบูรณาการกับชุมชนได้
3 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของนักศึกษา (Leadership Development) กล้าคิด กล้าทำ กล้านำในสิ่งที่ถูกต้อง และอดทนสู้งาน นักศึกษาสามารถนำเอาป้าหมายการพัฒนาทั้งที่ 17 เป้ามารายงานผลการปฏิบัติงานโครงการได้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษา นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลด้านกิจกรรมนักศึกษา มีความู้ความเข้าใจเรื่อง SDGs นำไปสู้การออกแบบกกิจกรรมที่สองคล้องได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความเข้าใจของนักศึกษาและบุคลากรที่เห็นถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยยังยืนและมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
2. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/08/2565  - 30/09/2565 14/09/2565  - 24/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ