โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of Hospitality สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการและการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
6.1 การเสริมสมรรถนะนักศึกษา:Be the next Gen of Hospitality สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :อาจารย์ อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 27 คน
วันจัดกิจกรรม :17 - 18 สิงหาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :ณ โรงแรม เลอ เมอริเดพียน จ.เชียงใหม่

6.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม มีเป้าหมายเพื่อ ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)

ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความรู้ความสามารถมากขึ้น และมีความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมมากยิ่งขึ้น
6.1.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีผลคะแนน pre test / post test เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

6.1.3 สรุปผลการประเมิน
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีผลคะแนน pre test / post test เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เป็นไปตามตามตัวชี้วัด
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยในระดับชั้นปีที่ 2 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยให้นักศึกษาทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การเป็นผู้ประกอบการ การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยในระดับชั้นปีที่ 2 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยให้นักศึกษาทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การเป็นผู้ประกอบการ การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว
2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณการกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา เกิดการบูรณการกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการโดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา วัน 2 0.00
2. นักศึกษามีผลคะแนน pre test , post test เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. นักศึกษาสามารถใช้แนวปฏิบัติที่ดีเลิศที่ได้เรียนรู้จากมืออาชีพมาปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
4. ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 67500 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/08/2565  - 31/08/2565 17/08/2565  - 18/08/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ