โครงการการเสริมสมรรถนะผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี (Tobiz YLOs) ระยะ 2
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม ToBiz Camp มีเป้าหมายเพื่อ
1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ (Team-building)
3. เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ
นักศึกษาได้สะท้อนสิ่งที่ได้จากค่ายเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ เช่น ทักษะในด้านต่าง ๆ (ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น) การได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความถนัดของตัวเอง การรู้เพื่อวางแผนการสำเร็จการศึกษา ได้รู้อนาคตการเรียนในปีต่อ ๆ ไปเกี่ยวกับวิชาต่างๆ เพื่อการวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดดังตารางด้านล่าง) ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้าง ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ ฯลฯ นอกจากนี้รุ่นพี่ที่ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมยังระบุถึงทักษะที่ได้ เช่น ภาวะการเป็นผู้นำ การพูดต่อหน้าชุมชน เป็นต้น จะเห็นได้ว่านอกจากวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่เกิดการบรรลุแล้ว ยังเกิด Outcome ที่ตามมาในระยะคือ Social well-being ของนักศึกษาที่เกิดขึ้น (รายละเอียดดังตารางด้านล่าง) ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จเกินคาด นอกจากนี้ยังได้ประเมินความพึงพอใจและให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสูตรเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป

รายละเอียดตามรายงานผลโครงการดังแนบ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบินจากผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และมีการฝึกปฎิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบินจากผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และมีการฝึกปฎิบัติจริง 1. นักศึกษาได้แรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษจากการบรรยายและกิจกรรมของวิทยากร ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สนิทสนมกันมากขึ้น มีความสามัคคี รวมถึงช่องว่างระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ลดลง
2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ทราบปรัชญาของหลักสูตรเพื่อการเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ได้เห็นตัวอย่างในการบริหารธุรกิจ Elephant farm ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ นักศึกษาได้มีการทำแบบทดสอบความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น ซึ่งพบว่านักศึกษามีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการถึงร้อยละ 99
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถทำงานเป็นทีม มีความทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความพร้อมในการวัดประเมินผลด้านภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับ "ดีมาก"
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. การเข้าร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/07/2565  - 20/09/2565 26/08/2565  - 28/08/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ