โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of Entrepreneurship สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
6.1 การเสริมสมรรถนะนักศึกษา:Be the next Gen of Entrepreneurship สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์ อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :40 คน
วันจัดกิจกรรม :18 – 31กรกฎาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :ณ ห้อง 421 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
มีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้ ให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนด การจัดทำ “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of Hospitality โดยให้นักศึกษาทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพจึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์เพื่อพร้อมแก่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

6.1.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
นักศึกษาสามารถใช้แนวปฏิบัติที่ดีเลิศได้เรียนรู้จากมืออาชีพมาปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ร้อยละ 80

6.1.3 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาสามารถใช้แนวปฏิบัติที่ดีเลิศได้เรียนรู้จากมืออาชีพมาปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นจำนวนร้อยละ 80
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยในระดับชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้นักศึกษาทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การเป็นผู้ประกอบการ และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ
2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณการกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา เกิดการบูรณการกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการโดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 72000 0.00
2. นักศึกษาสามารถใช้แนวปฏิบัติที่ดีเลิศที่ได้เรียนรู้จากมืออาชีพมาปฏิบัติทักษะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา วัน 10 0.00
4. นักศึกษามีผลคะแนน pre test , post test เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/07/2565  - 31/07/2565 18/07/2565  - 31/07/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ