โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2565 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร และในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นช่วงเปิดเทอมน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 จึงมีความต้องการจะสร้างบรรยากาศร้านค้าโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ใช้พื้นที่สนามและพื้นที่ว่างรอบๆร้านนมเกษตรให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และทักษะที่จำเป็นในศตววรรษที่ 21 ในการฝึกประสานงาน แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง เลือกใช้ภาษา ใช้สื่อออนไลน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และคิดวิธีส่งเสริมงานขายต่างๆ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรและคณะที่เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
2 เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรและคณะอื่นที่เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาโดยการจัดการพื้นที่ของคณะฯ ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน ในการจัดกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา โดยจัดการพื้นที่ของคณะฯ ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาและบุคลากรได้พัฒนาทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ระบบนิเทศที่ดีในพื้นที่คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระยะเวลาในการสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และสามารถพัฒนาบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการได้ เชิงเวลา วัน 45 0.00
2. ระดับที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
3. ระดับที่นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
4. จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 600 0.00
5. เงินสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาโดยการจัดการพื้นที่ของคณะฯ ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน ในการจัดกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 06 แหล่งงบกันเหลื่อมปี
เชิงต้นทุน บาท 100000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/08/2565  - 30/11/2565 26/08/2565  - 04/10/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ