โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในครั้งนี้ สโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้เตรียมการดำเนินโครงการ การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเรื่องการหางานทำมีความเข้มข้นของการแข่งขันในตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ ทำให้การลงทุนน้อยลง และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการชะลอการรับพนักงาน พร้อมกับอาจมีการเลิกจ้าง ดังนั้นตลาดแรงงานจึงเป็นตลาดของผู้รับสมัครที่จะคัดเลือกเฉพาะคนที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับ ความต้องการเข้าทางาน การหางานจึงยากกว่าเดิมหลายเท่า
การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน ในแต่ละปีจานวนผู้จบการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งผู้ที่ตกงานค้างจากปีก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้งานทำมีจำนวน มากขึ้นเรื่อยๆ และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือเรียนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป ซึ่งในยุคปัจจุบันการรับคนเข้าทางานในทุกวันนี้จะพิจารณาสิ่งอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ มีการฝึกประสบการณ์จากการเรียนรู้ภายนอก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมของผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้างจึงเป็นสิ่งที่ดีและควรทำ เข้าทำนองที่ว่า "ฟอร์มดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" ผู้หางานเปรียบเสมือนเซลล์แมนหรือเซลล์วูแมน โดยผู้หางานจำเป็นจะต้องมีเทคนิคและมีวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้า (นายจ้าง) พร้อมที่อยากจะได้สินค้า (ผู้สมัครงาน) เอาไว้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม จึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สมัครงานให้มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นักศึกษาใหม่เกิดความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา
2 เพื่อสื่อสารข้อมูลจำเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง บุคลากรและคณาจารย์ที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง บุคลากรและคณาจารย์ ได้รับข้อมูลจำเป็นสำหรับเปิดภาคการศึกษาใหม่
3 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นักศึกษาใหม่เกิดกำลังใจที่ดีในการเรียน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพัฒนาการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2565  - 01/07/2565 01/07/2565  - 01/07/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ