โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยระบบออนไลน์ในระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2565 จำนวน 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 141 คน ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 128 คน
ครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วม 150 คน ครั้งที่ 4 มีผู้เข้าร่วม 145 คน ครั้งที่ 5 มีผู้เข้าร่วม 161 คน และครั้งที่ 6 มีผู้เข้าร่วม 147 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมเฉลี่ย จำนวน 149 คน โดยมีผู้กรอกแบบประเมินทั้งสิ้น 107 คน สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย
1. “การสร้างทักษะด้านวิชาชีพ และประสบการณ์การนิเทศสหกิจศึกษา”
โดย ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร 4.39
2. “เทคนิคการเขียน Resumeเพื่อการสมัครงาน แนวทางการปฏิบัติตน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า” โดย รศ. ดร.สุเนตร สืบค้า 4.30
3. “ข้อควรปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา”
โดย ผศ. ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม 4.27
4. “การสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร”
โดย ผศ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ 4.27
5. “วัฒนธรรมองค์กร”
โดย ผศ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ 4.30
6. “การเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการเตรียมความพร้อมการนิเทศสหกิจศึกษาออนไลน์” โดย รศ. ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ 4.30
ภาพรวมในการดำเนินโครงการ
1. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 4.21
2. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.31
3. ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับโครงการ 4.30
4. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ที่จะนำไปพัฒนาตนเอง 4.38
คะแนนเฉลี่ย 4.30
ร้อยละ 86

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. อยากให้มีการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ word&excel
2. อยากให้รุ่นพี่ที่ได้ไปสหกิจแล้ว ถ่ายทอดประสบการณ์ให้รุ่นน้อง
3. ควรมีสื่อในการอบรมมากกว่านี้
4. อบรมการใช้ โปรแกรม ที่จำเป็น
5. อยากให้อบรมเรื่องภาษาต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษามีความพร้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมอบรมสหกิจ 65
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินสหกิจ 65
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2565  - 30/09/2565 17/08/2565  - 30/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ