โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหาร และได้รับทราบถึงการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบนโยบายการพัฒนานักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในการปรับตัวในยุคโควิด - 19 ในมหาวิทยาลัย จากอธิการบดี วิทยากร และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับทราบนโยบายและการให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้รับทราบนโยบายและการให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
13/06/2565  - 29/07/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ