โครงการเรื่องเล่าล้านนา...เล่าสู่กันฟัง ผ่านสื่อดิจิทัล ประเภทพอดแคสต์ (Podcast)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเรื่องเล่าล้านนา...เล่าสู่กันฟัง ผ่านสื่อดิจิทัล ประเภทพอดแคสต์ (Podcast) เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

1. ยาสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาจากบรรพชนสู่ยุคปัจจุบัน ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 4.4 พัน
2. ศรัทธา ความเชื่อ ความสำเร็จ ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 2.7 พัน ครั้ง
3. ไม้หมายทาง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับต้นไม้คู่เมืองเชียงใหม่ ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 1.8 พัน ครั้ง
4. ตำนาน ขับขาน วรรณกรรมล้านนา ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 1.9 พัน ครั้ง
5. ต่อเเสงหลวง เติมต่อเจดีย์หลวง มรดกวัฒนธรรมล้านนา ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 1.6 พัน ครั้ง
6. พุทธศิลป์ล้านนา ความงามแห่งศรัทธา ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 1.5 พัน
7. ไหว้พระ 9 วัด ความหมายดี เสริมมงคล ตามความเชื่อคนล้านนา ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 543 ครั้ง
8. สถาปัตยกรรมล้านนา สะท้อนความเจริญของพุทธศาสนาในอดีต ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 747 ครั้ง
9. ศาตราวุธโบราณล้านนา ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 937 ครั้ง
10. ความเชื่อในพิธีกรรมฟ้อนผีในจังหวัดเชียงใหม่ ยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน 2 พัน ครั้ง

รวมยอดเข้าชม VDO Clip จำนวน ทั้งหมด 10 clips มากกว่า 18,000 ครั้ง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3 เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้พัฒนาและเผยแพร่ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเรื่องเล่าล้านนา...เล่าสู่กันฟัง ผ่านสื่อดิจิทัล ประเภทพอดแคสต์ (Podcast)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับชม ประเภทพอดแคสต์ (Podcast) เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่ได้แผยแพร่
เชิงปริมาณ คลิป 10 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2565  - 30/09/2565 01/08/2565  - 30/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ